BIM Friends Tier 2

1.ตัวท่านเองต้องแนะนำเพื่อนมาครบ 3 คน จึงจะมีสิทธ์ได้รับ
ค่าสัมนาคุณ 5% จากเพื่อนของเพื่อนที่ท่านแนะนำมา

2. เมื่อเพื่อนใน 3 คนที่ท่านแนะนำมา ไปแนะนำเพื่อนมาเพิ่มได้อีก และคนที่ถูกแนะนำมาใหม่ต้องมียอดซื้อผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3,000 บาท ท่านจึงจะได้รับค่าสัมนาคุณ 5% จากเพื่อนของเพื่อน

ท่านมีสิทธิ์ได้รับค่าสัมนาคุณ 5% ตั้งแต่เพื่อนของเพื่อนคนแรกที่ได้รับการแนะนำมา